APIs

 1. Fritidsbåtshamnar och tömningsstationer

  År 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. För att förbudet ska kunna efterlevas behöver de fritidsbåtsägare som använder hamnen ha möjlighet att lämna ifrån sig sorterat avfall för återvinning, miljöfarligt avfall och toalettavfall.

  Då vi tror att det finns ett stort värde i att göra det lättare för båtägare att hitta fungerande tömningsstationer har vi byggt en tjänst för detta ändamål med hjälp av detta API. Kartjänsten - Hamnkartan för tömningsstationer består av en interaktiv karta med uppdaterad information om tömningsstationer och andra serviceanläggningar som hämtas med API-operationen ”Lista hamnar”.

  Den som besökt en toatömningsstation kan via tjänsten söka fram och välja en hamn och rapportera hur stationen fungerar just nu. Det går också att lämna synpunkter och brister för varje hamn på kartan. Detta görs med hjälp av API-operationen ”Skicka meddelande”. Den som vill lista inkomna meddelanden (synpunkter från båtägare) kan anropa API-operationen ”Lista meddelanden”.

  Hamnkartan med tömningsstationer lanserades i början av juli i år och har använts flitigt av fritidsbåtsägare. Med API:et hjälp finns med andra ord möjligheten att bygga en liknande eller helt annan tjänst.

 2. Historisk fordonsdata

  API:et innehåller historiska uppgifter om fordon för åren 1990-92, 1994-2000, 2003-2016. *Uppgifter för åren 1993 -1994 och 2001-2002 finns inte tillgängliga i API:et. 1993 -1994 har överlämnats till Riksarkivet medan 2001-2002 saknas eftersom det inte gjordes några uttag de åren.

  Uppgifterna har tagits ut från vägtrafikregistret för arkivering vid ett tillfälle i början av varje kalenderår i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om uppgifter i vägtrafikregistret. Varje årsuttag är en ungefärlig ögonblickbild för hur innehållet i vägtrafikregistret såg ut ett visst datum och ska ses som ett historiskt dokument. Transportstyrelsen kan inte garantera att uppgifterna är kompletta och det ingår inte i myndighetens uppdrag att rätta dessa historiska uppgifter. Uppgifterna kan inte heller användas för kontroll av aktuella och tidigare fordonsärenden. Ställda mot varandra kan man dock på årsbasis se förändringar i registeruppgifterna.

  De uppgifter som tillgängliggjorts i API:et är följande.

  [Fordonsslag] [Fabrikatstyp] [Årsmodell] [Fabrikatskod] [Modellkod] [Gruppkod] [Datum infört i registret] [Ursprung] [Ursprungsorsak] [Datum i trafik första gången] [Underlag för tekniska data] [Datum för underlaget] [Fordonsstatus] [Statusorsak] [Datum för status] [Förvärvsdatum] [Leasing] [Yrkestrafik Gods] [Yrkestrafik Taxi] [Yrkestrafik Buss] [Yrkestrafik Linje] [Yrkestrafik Uthyrning] [Årtal]

  För åren 1991-2000 så är antalet uttagna uppgifter färre än den mängd som tagits ut från och med 2003.

 3. Passager

  Datasetet gällande trängselskatt finns tillgängligt för testverksamhet men fylls inte på med nya uppgifter. Vi kan inte garantera att alla uppgifter i datasetet är korrekt och det ska därför inte användas för att dra några vetenskapliga slutsatser.

  Transportstyrelsen ansvarar för trängselskattesystemet i Sverige trängselskattesystem och för att broavgifter tas ut vid Motala- och Sundsvallsbron. Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar. Infrastrukturavgifter tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Läs mer om infrastrukturavgift och trängselskatt.

  API:et innehåller öppna data kopplat till passager genom uppsatta betalstationer i Göteborg, Stockholm samt vid Motala- och Sundsvallsbron.