APIs

 1. Fritidsbåtshamnar och tömningsstationer

  År 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. För att förbudet ska kunna efterlevas behöver de fritidsbåtsägare som använder hamnen ha möjlighet att lämna ifrån sig sorterat avfall för återvinning, miljöfarligt avfall och toalettavfall.

  Då vi tror att det finns ett stort värde i att göra det lättare för båtägare att hitta fungerande tömningsstationer har vi byggt en tjänst för detta ändamål med hjälp av detta API. Kartjänsten - Hamnkartan för tömningsstationer består av en interaktiv karta med uppdaterad information om tömningsstationer och andra serviceanläggningar som hämtas med API-operationen ”Lista hamnar”.

  Den som besökt en toatömningsstation kan via tjänsten söka fram och välja en hamn och rapportera hur stationen fungerar just nu. Det går också att lämna synpunkter och brister för varje hamn på kartan. Detta görs med hjälp av API-operationen ”Skicka meddelande”. Den som vill lista inkomna meddelanden (synpunkter från båtägare) kan anropa API-operationen ”Lista meddelanden”.

  Hamnkartan med tömningsstationer lanserades i början av juli i år och har använts flitigt av fritidsbåtsägare. Med API:et hjälp finns med andra ord möjligheten att bygga en liknande eller helt annan tjänst.

 2. Historisk fordonsdata

  API:et innehåller historiska uppgifter om fordon för åren 1990-92, 1994-2000, 2003-2016. *Uppgifter för åren 1993 -1994 och 2001-2002 finns inte tillgängliga i API:et. 1993 -1994 har överlämnats till Riksarkivet medan 2001-2002 saknas eftersom det inte gjordes några uttag de åren.

  Uppgifterna har tagits ut från vägtrafikregistret för arkivering vid ett tillfälle i början av varje kalenderår i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om uppgifter i vägtrafikregistret. Varje årsuttag är en ungefärlig ögonblickbild för hur innehållet i vägtrafikregistret såg ut ett visst datum och ska ses som ett historiskt dokument. Transportstyrelsen kan inte garantera att uppgifterna är kompletta och det ingår inte i myndighetens uppdrag att rätta dessa historiska uppgifter. Uppgifterna kan inte heller användas för kontroll av aktuella och tidigare fordonsärenden. Ställda mot varandra kan man dock på årsbasis se förändringar i registeruppgifterna.

  De uppgifter som tillgängliggjorts i API:et är följande.

  [Fordonsslag] [Fabrikatstyp] [Årsmodell] [Fabrikatskod] [Modellkod] [Gruppkod] [Datum infört i registret] [Ursprung] [Ursprungsorsak] [Datum i trafik första gången] [Underlag för tekniska data] [Datum för underlaget] [Fordonsstatus] [Statusorsak] [Datum för status] [Förvärvsdatum] [Leasing] [Yrkestrafik Gods] [Yrkestrafik Taxi] [Yrkestrafik Buss] [Yrkestrafik Linje] [Yrkestrafik Uthyrning] [Årtal]

  För åren 1991-2000 så är antalet uttagna uppgifter färre än den mängd som tagits ut från och med 2003.

 3. Passager

  Datasetet gällande trängselskatt finns tillgängligt för testverksamhet men fylls inte på med nya uppgifter. Vi kan inte garantera att alla uppgifter i datasetet är korrekt och det ska därför inte användas för att dra några vetenskapliga slutsatser.

  Transportstyrelsen ansvarar för trängselskattesystemet i Sverige trängselskattesystem och för att broavgifter tas ut vid Motala- och Sundsvallsbron. Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar. Infrastrukturavgifter tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Läs mer om infrastrukturavgift och trängselskatt.

  API:et innehåller öppna data kopplat till passager genom uppsatta betalstationer i Göteborg, Stockholm samt vid Motala- och Sundsvallsbron.

 4. Vägtrafikolyckor

  I Sverige har vi officiell statistik om vägtrafikolyckor med personskador som baseras på polisrapportering till informationssystemet Strada. Informationen ligger till grund för officiell statistik för tidigare år (från 2003) och preliminär statistik för innevarande år. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad.

  Transportstyrelsen är huvudman för STRADA. Exempel på variabler som finns i datasetet är kön, ålder, när och var olyckan skedde inklusive koordinater, olyckstyp, rådande väderlek, väglag och vilka typer av fordon som var inblandade i olyckan. Det är dock viktigt att notera att det kan finnas kvalitetsskillnader i det data som inrapporteras.

  Med hjälp av API:et togs tjänsten cykelranking fram av Sweco under Hack for Sweden och vann priset ”Bästa nytta för allmänheten”. Tjänsten hämtade olycksfallsdata från oss och vägnätsdata från Trafikverket – och satte fokus på hur cykelvägnätet ser ut och var cykelolyckor inträffar.

  Tjänsten blev uppmärksammad i media som också belyste begränsningarna i det data som vi tillgänggjort. Till exempel får vi i nuläget enbart polisrapporterad data som polismannen på plats (vid olyckan) dokumenterat på en blankett. Alla blanketter fylls inte i helt och skickas inte heller till oss på Transportstyrelsen genom att rapporterar in de i STRADA, vilket innebär att det finns bortfall. Det finns även lokala skillnader.

  En annan nackdel med datan är att de inte fångar alla oskyddade trafikanter då polisen inte har krav på sig att rapportera olyckor där enbart gående är inblandade. Majoriteten av de oskyddade trafikanter som rapporteras in av polis är de som varit med i en olycka med ett motordrivet fordon (bil, lastbil, buss, mc etcetera). Det innebär att majoriteten av de gående (de som halkat eller ramlat utan motordriven fordon varit inblandad) och cyklister (de som cyklat och ramlat, kört på en fotgängare eller en annan cyklist) inte kommer med i det data som polisrapporteras.

  Data om olyckor där oskyddade trafikanter såsom gående eller cyklister är inblandade i fås i mycket större utsträckning från sjukhusen och finns också i STRADA. Tyvärr har vi inte hunnit tillgängliggöra denna data, men vi kommer att jobba för att även inkludera sjukvårdsrapporterad data så att tjänster såsom cykelranking ska kunna ge en mer rättvisande bild.

  Källa: Transportstyrelsen (Strada)

  Har ni frågor om hur ni ska tolka olycksfallsdatat så hör av er till: stradaolycksstatistik@transportstyrelsen.se