Fritidsbåtshamnar och tömningsstationer

År 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. För att förbudet ska kunna efterlevas behöver de fritidsbåtsägare som använder hamnen ha möjlighet att lämna ifrån sig sorterat avfall för återvinning, miljöfarligt avfall och toalettavfall.

Då vi tror att det finns ett stort värde i att göra det lättare för båtägare att hitta fungerande tömningsstationer har vi byggt en tjänst för detta ändamål med hjälp av detta API. Kartjänsten - Hamnkartan för tömningsstationer består av en interaktiv karta med uppdaterad information om tömningsstationer och andra serviceanläggningar som hämtas med API-operationen ”Lista hamnar”.

Den som besökt en toatömningsstation kan via tjänsten söka fram och välja en hamn och rapportera hur stationen fungerar just nu. Det går också att lämna synpunkter och brister för varje hamn på kartan. Detta görs med hjälp av API-operationen ”Skicka meddelande”. Den som vill lista inkomna meddelanden (synpunkter från båtägare) kan anropa API-operationen ”Lista meddelanden”.

Hamnkartan med tömningsstationer lanserades i början av juli i år och har använts flitigt av fritidsbåtsägare. Med API:et hjälp finns med andra ord möjligheten att bygga en liknande eller helt annan tjänst.

Har ni frågor om eller funderingar kring datat så hör av er till: oppnadata@transportstyrelsen.se

Lista hamnar

Try it

Request URL

Request parameters

(optional)
string
(optional)
string
(optional)
string

Request headers

string
Subscription key which provides access to this API. Found in your Profile.

Request body

Response 200

OK

{
 "type": "array",
 "items": {
  "type": "object",
  "properties": {
   "Kommun": {
    "type": "string"
   },
   "Hamn": {
    "type": "string"
   },
   "Longitud": {
    "format": "double",
    "type": "number"
   },
   "Latitud": {
    "format": "double",
    "type": "number"
   },
   "Info": {
    "type": "string"
   },
   "Serviceanlaggningar": {
    "type": "array",
    "items": {
     "type": "object",
     "properties": {
      "Id": {
       "format": "int32",
       "type": "integer"
      },
      "Namn": {
       "type": "string"
      },
      "Fungerande": {
       "type": "boolean"
      }
     }
    }
   },
   "Meddelanden": {
    "type": "array",
    "items": {
     "type": "object",
     "properties": {
      "Datum": {
       "type": "string"
      },
      "Meddelande": {
       "type": "string"
      },
      "Fungerande": {
       "type": "boolean"
      },
      "Serviceanlaggningsnamn": {
       "type": "string"
      }
     }
    }
   },
   "Id": {
    "type": "string"
   }
  }
 }
}
[
 {
  "Kommun": "string",
  "Hamn": "string",
  "Longitud": 0.0,
  "Latitud": 0.0,
  "Info": "string",
  "Serviceanlaggningar": [
   {
    "Id": 0,
    "Namn": "string",
    "Fungerande": true
   }
  ],
  "Meddelanden": [
   {
    "Datum": "string",
    "Meddelande": "string",
    "Fungerande": true,
    "Serviceanlaggningsnamn": "string"
   }
  ],
  "Id": "string"
 }
]
{
 "type": "array",
 "items": {
  "type": "object",
  "properties": {
   "Kommun": {
    "type": "string"
   },
   "Hamn": {
    "type": "string"
   },
   "Longitud": {
    "format": "double",
    "type": "number"
   },
   "Latitud": {
    "format": "double",
    "type": "number"
   },
   "Info": {
    "type": "string"
   },
   "Serviceanlaggningar": {
    "type": "array",
    "items": {
     "type": "object",
     "properties": {
      "Id": {
       "format": "int32",
       "type": "integer"
      },
      "Namn": {
       "type": "string"
      },
      "Fungerande": {
       "type": "boolean"
      }
     }
    }
   },
   "Meddelanden": {
    "type": "array",
    "items": {
     "type": "object",
     "properties": {
      "Datum": {
       "type": "string"
      },
      "Meddelande": {
       "type": "string"
      },
      "Fungerande": {
       "type": "boolean"
      },
      "Serviceanlaggningsnamn": {
       "type": "string"
      }
     }
    }
   },
   "Id": {
    "type": "string"
   }
  }
 }
}
[
 {
  "Kommun": "string",
  "Hamn": "string",
  "Longitud": 0.0,
  "Latitud": 0.0,
  "Info": "string",
  "Serviceanlaggningar": [
   {
    "Id": 0,
    "Namn": "string",
    "Fungerande": true
   }
  ],
  "Meddelanden": [
   {
    "Datum": "string",
    "Meddelande": "string",
    "Fungerande": true,
    "Serviceanlaggningsnamn": "string"
   }
  ],
  "Id": "string"
 }
]
{
 "type": "array",
 "items": {
  "type": "object",
  "properties": {
   "Kommun": {
    "type": "string"
   },
   "Hamn": {
    "type": "string"
   },
   "Longitud": {
    "format": "double",
    "type": "number"
   },
   "Latitud": {
    "format": "double",
    "type": "number"
   },
   "Info": {
    "type": "string"
   },
   "Serviceanlaggningar": {
    "type": "array",
    "items": {
     "type": "object",
     "properties": {
      "Id": {
       "format": "int32",
       "type": "integer"
      },
      "Namn": {
       "type": "string"
      },
      "Fungerande": {
       "type": "boolean"
      }
     }
    }
   },
   "Meddelanden": {
    "type": "array",
    "items": {
     "type": "object",
     "properties": {
      "Datum": {
       "type": "string"
      },
      "Meddelande": {
       "type": "string"
      },
      "Fungerande": {
       "type": "boolean"
      },
      "Serviceanlaggningsnamn": {
       "type": "string"
      }
     }
    }
   },
   "Id": {
    "type": "string"
   }
  }
 }
}

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://tsopendata.azure-api.net/hamnar/v0.1/?Kommun={string}&Hamn={string}&Info={string}"
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["Kommun"] = "{string}";
      queryString["Hamn"] = "{string}";
      queryString["Info"] = "{string}";
      var uri = "https://tsopendata.azure-api.net/hamnar/v0.1/?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://tsopendata.azure-api.net/hamnar/v0.1/");

      builder.setParameter("Kommun", "{string}");
      builder.setParameter("Hamn", "{string}");
      builder.setParameter("Info", "{string}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://tsopendata.azure-api.net/hamnar/v0.1/";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"Kommun={string}",
             @"Hamn={string}",
             @"Info={string}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://tsopendata.azure-api.net/hamnar/v0.1/');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'Kommun' => '{string}',
  'Hamn' => '{string}',
  'Info' => '{string}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'Kommun': '{string}',
  'Hamn': '{string}',
  'Info': '{string}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('tsopendata.azure-api.net')
  conn.request("GET", "/hamnar/v0.1/?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'Kommun': '{string}',
  'Hamn': '{string}',
  'Info': '{string}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('tsopendata.azure-api.net')
  conn.request("GET", "/hamnar/v0.1/?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://tsopendata.azure-api.net/hamnar/v0.1/')
uri.query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'Kommun' => '{string}',
  'Hamn' => '{string}',
  'Info' => '{string}'
})

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body