Historisk fordonsdata

API:et innehåller historiska uppgifter om fordon för åren 1990-92, 1994-2000, 2003-2016. *Uppgifter för åren 1993 -1994 och 2001-2002 finns inte tillgängliga i API:et. 1993 -1994 har överlämnats till Riksarkivet medan 2001-2002 saknas eftersom det inte gjordes några uttag de åren.

Uppgifterna har tagits ut från vägtrafikregistret för arkivering vid ett tillfälle i början av varje kalenderår i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om uppgifter i vägtrafikregistret. Varje årsuttag är en ungefärlig ögonblickbild för hur innehållet i vägtrafikregistret såg ut ett visst datum och ska ses som ett historiskt dokument. Transportstyrelsen kan inte garantera att uppgifterna är kompletta och det ingår inte i myndighetens uppdrag att rätta dessa historiska uppgifter. Uppgifterna kan inte heller användas för kontroll av aktuella och tidigare fordonsärenden. Ställda mot varandra kan man dock på årsbasis se förändringar i registeruppgifterna.

De uppgifter som tillgängliggjorts i API:et är följande.

[Fordonsslag] [Fabrikatstyp] [Årsmodell] [Fabrikatskod] [Modellkod] [Gruppkod] [Datum infört i registret] [Ursprung] [Ursprungsorsak] [Datum i trafik första gången] [Underlag för tekniska data] [Datum för underlaget] [Fordonsstatus] [Statusorsak] [Datum för status] [Förvärvsdatum] [Leasing] [Yrkestrafik Gods] [Yrkestrafik Taxi] [Yrkestrafik Buss] [Yrkestrafik Linje] [Yrkestrafik Uthyrning] [Årtal]

För åren 1991-2000 så är antalet uttagna uppgifter färre än den mängd som tagits ut från och med 2003.

HistorikFordon

Frågan kan anpassas utifrån gällande Odata-syntax. Se Getting Started för mer information.

Try it

Request URL

Request parameters

(optional)
string

Expands related entities inline.

(optional)
string

Filters the results, based on a Boolean condition.

(optional)
string

Selects which properties to include in the response.

(optional)
string

Sorts the results.

(optional)
number

Returns only the first n results.

(optional)
number

Skips the first n results.

(optional)
boolean

Includes a count of the matching results in the response.

Request body

Code samples

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://tsopendata.azure-api.net/HistoriskFordon/v0.1/?$expand={string}&$filter=Artal eq '1991'&$select={string}&$orderby={string}&$top={number}&$skip={number}&$count={boolean}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);


      // Request parameters
      queryString["$expand"] = "{string}";
      queryString["$filter"] = "Artal eq '1991'";
      queryString["$select"] = "{string}";
      queryString["$orderby"] = "{string}";
      queryString["$top"] = "{number}";
      queryString["$skip"] = "{number}";
      queryString["$count"] = "{boolean}";
      var uri = "https://tsopendata.azure-api.net/HistoriskFordon/v0.1/?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://tsopendata.azure-api.net/HistoriskFordon/v0.1/");

      builder.setParameter("$expand", "{string}");
      builder.setParameter("$filter", "Artal eq '1991'");
      builder.setParameter("$select", "{string}");
      builder.setParameter("$orderby", "{string}");
      builder.setParameter("$top", "{number}");
      builder.setParameter("$skip", "{number}");
      builder.setParameter("$count", "{boolean}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://tsopendata.azure-api.net/HistoriskFordon/v0.1/";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"$expand={string}",
             @"$filter=Artal eq '1991'",
             @"$select={string}",
             @"$orderby={string}",
             @"$top={number}",
             @"$skip={number}",
             @"$count={boolean}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://tsopendata.azure-api.net/HistoriskFordon/v0.1/');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  '$expand' => '{string}',
  '$filter' => 'Artal eq '1991'',
  '$select' => '{string}',
  '$orderby' => '{string}',
  '$top' => '{number}',
  '$skip' => '{number}',
  '$count' => '{boolean}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  '$expand': '{string}',
  '$filter': 'Artal eq '1991'',
  '$select': '{string}',
  '$orderby': '{string}',
  '$top': '{number}',
  '$skip': '{number}',
  '$count': '{boolean}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('tsopendata.azure-api.net')
  conn.request("GET", "/HistoriskFordon/v0.1/?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  '$expand': '{string}',
  '$filter': 'Artal eq '1991'',
  '$select': '{string}',
  '$orderby': '{string}',
  '$top': '{number}',
  '$skip': '{number}',
  '$count': '{boolean}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('tsopendata.azure-api.net')
  conn.request("GET", "/HistoriskFordon/v0.1/?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://tsopendata.azure-api.net/HistoriskFordon/v0.1/')
uri.query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  '$expand' => '{string}',
  '$filter' => 'Artal eq '1991'',
  '$select' => '{string}',
  '$orderby' => '{string}',
  '$top' => '{number}',
  '$skip' => '{number}',
  '$count' => '{boolean}'
})

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body